Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. 

Algemene voorwaarden

1 - Definities

In onze voorwaarden wordt onder de volgende definities verstaan:

Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
Bedenktijd: het termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
Dag: kalenderdag (24 uur)
Werkdag : maandag tot en met vrijdag.
Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Retourformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;


2 - Identiteit van de ondernemer

Naam: Juwelier Patrick

Adres: Bijlmerplein 688 M
1102 DZ Amsterdam

Telefoonnummer
Whatsapp: 06-33608020

E-mailadres: juwelierpatrick@outlook.com

BTW-Nummer: NL003291672B86

KvK-Nummer: 78142016


3 -Over onze Verkoopvoorwaarden

Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen gedaan in de Juwelier Patrick webwinkel (“Producten en diensten”).
Door uw aankopen via www.JuwelierPatrick.nl te doen, gaat u ermee akkoord dat alle intentieverklaringen, mededelingen, bekendmakingen en andere communicatie elektronisch plaatsvinden, tenzij wettelijk vereist is dat die communicatie schriftelijk is.
Deze Verkoopvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, waarbij de datum van inwerkingtreding op de Juwelier Patrick website wordt vermeld. Wijzigingen in de Verkoopvoorwaarden gelden voor bestellingen geplaatst op of na de datum van inwerkingtreding, vooropgesteld dat de gewijzigde verkoopvoorwaarden op de website waren vermeld als de dan geldende voorwaarden.
Voordat u een bestelling van producten doet, krijgt u de mogelijkheid deze Verkoopvoorwaarden te lezen en wordt van u gevraagd dat u deze accepteert.

4- Ons aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit in het aanbod vermeld.
Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen kunnen deze, gezien wij met handgemaakte producten werken, lichtelijk afwijken van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
Afbeeldingen bij producten bieden een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
We wijzen er wel op dat de precieze kleur en grootte en het ontwerp als getoond op het scherm vanwege de beperkingen van reproductie op het scherm kan afwijken van de werkelijke kenmerken van de producten.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
- de prijs inclusief belastingen;
- Prijzen kunnen verschillen naar mate artikel groter/zwaarder is;
- de kosten van verzending;
- de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
- het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
- de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
- de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
- de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
- of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
- de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
- Consument is zelf verantwoordelijk voor het aangeven van de juiste beschikbare maten, kleuren, soort materialen.


5. Een bestelling plaatsen

U gaat ermee akkoord dat uw bestelling een aanbod is om het/de product(en) genoemd in uw bestelling te kopen onder deze Verkoopvoorwaarden. Elke bestelling van een product wordt beschouwd als een afzonderlijke aankoop. Alle bestellingen zijn vervolgens afhankelijk van de acceptatie door Juwelier Patrick, die zich het recht voorbehoudt om zonder enige opgaaf van reden een bestelling niet te accepteren (inclusief maar niet beperkt tot bestellingen waarbij men fraude vermoedt).
Om producten te kunnen kopen moet u:
 deze Verkoopvoorwaarden en het privacybeleid van Juwelier Patrick accepteren;
 uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, betalingsgegevens en andere vereiste informatie opgeven;
 een bestaand afleveringsadres opgeven (Juwelier Patrick kan niet leveren naar postbusadressen en geautomatiseerde pakketdistributieposten).
Onze bestellingen worden verzonden per koeriersdienst.

U kunt een bestelling plaatsen door naar de checkoutpagina te gaan nadat u hebt geklikt op de knop “PLAATS IN WINKELWAGEN”.
U krijgt de gelegenheid uw bestelling(en) nog eens te bekijken, de Verkoopvoorwaarden te lezen en te accepteren, de totaalprijs en andere aspecten van uw bestelling(en) en de informatie die u hebt gegeven te controleren en eventuele fouten te corrigeren, voordat u uw bestelling(en) plaatst.6. Prijzen, verzending en afhandeling, kosten en belastingen

De voor een product gerekende prijs is de prijs vermeld op de afzonderlijke productinformatie/presentatiepagina op het moment dat uw bestelling is geplaatst, en deze wordt vermeld in de bevestigingspagina die u krijgt te zien nadat u uw bestelling hebt voltooid, evenals in uw bevestigingsmail orderontvangst.
De prijzen voor de producten zijn inclusief btw of andere toepasselijke belastingen, maar zijn exclusief kosten voor verzending en afhandeling.
Afzonderlijke kosten voor verzending, afhandeling en de daarvoor geldende btw of andere belastingen worden in een overzichtsscherm getoond voordat u uw bestelling afrondt en staan in uw Bevestigingsmail Orderontvangst. Verzendkosten zijn gebaseerd op het afleveradres en de wijze van verzending die u kiest tijdens het checkoutproces.
LET OP! prijzen kunnen veranderen naarmate uw kiest voor een grotere maat/ zwaarder product.7. Betaling

Betaling vindt plaats met behulp van een van de volgende methodes die u kiest tijdens het checkoutproces: Visa, MasterCard of iDeal.
Afhankelijk van de betalingsmethode die u gebruikt, vindt de betaling in één (iDeal, PayPal) of twee stappen (creditcards) plaats.
Creditcards (Visa, MasterCard) worden geautoriseerd op het moment van checkout. Goedgekeurde credit- en debitcardsoorten worden ook genoemd in de footer van Juwelier Patrick. Als wij geen autorisatie krijgen, behoudt Juwelier Patrick zich het recht voor uw bestelling te annuleren. De kosten van uw aanko(o)p(en) worden belast van de betreffende card zodra Juwelier Patrick de Bevestigingsmail Verzending heeft gestuurd.
Bij iDeal wordt de waarde van uw aanko(o)p(en) direct belast op het moment van checkout.


8. Levering

Gewoonlijk moet u rekening houden met 2-3 werkdagen levertijd voor producten op voorraad, vooropgesteld dat uw betaling vóór 18:00 is ontvangen op de dag dat u uw bestelling plaatst. Levering zal in ieder geval binnen 14 dagen na de Bevestigingsmail Verzending plaatsvinden. Levering vindt alleen plaats in Nederland (en dus niet in de Caribische gebiedsdelen van het Koninkrijk der Nederlanden).
Juwelier Patrick behoudt zich het recht voor om een andere koeriersdienst in te zetten tegen gelijke of lagere kosten om uw bestelling te leveren.
Elke levering wordt voorafgegaan door de factuur, die per e-mail wordt verzonden.
Als u op onredelijke gronden de levering uitstelt of de ontvangst van de levering vertraagt nadat Juwelier Patrick u heeft bericht dat ze heeft geprobeerd de bestelde producten bij u af te leveren, of als u hen een onjuist afleveradres hebt gegeven waardoor de aflevering niet mogelijk is, wordt het pakket geretourneerd aan Juwelier Patrick en zijn wij niet meer gehouden om de producten binnen de leveringstermijn te leveren.

Juwelier Patrick is niet verantwoordelijk voor vertraging of tekortkoming in de nakoming als de vertraging of tekortkoming wordt veroorzaakt door omstandigheden die buiten de redelijke invloedssfeer van Juwelier Patrick of de koeriersbedrijf liggen, inclusief maar niet beperkt tot oorlogshandelingen, terreurdaden, stakingen, nationale of regionale noodtoestanden, gebreken in transportfaciliteiten, uitval van nutsdiensten, aardbevingen of andere natuurrampen, of van door uw toedoen of nalaten uitstellen of vertragen van de aflevering.9. Beschikbaarheid product

Juwelier Patrick doet zijn best de producten die u bestelt in onze webwinkel beschikbaar te hebben. De beschikbaarheid geldt op basis van “first in-first out” en “zolang de voorraad strekt".
Als het product dat u hebt besteld niet op voorraad is, komt de overeenkomst tussen u en Juwelier Patrick NIET tot stand en wordt dat product niet opgenomen in de Bevestigingsmail Verzending die naar u wordt verzonden. Als er betaling heeft plaatsgevonden vóór de bevestiging dat het product niet meer op voorraad is (via iDeal), betaalt Juwelier Patrick zo snel mogelijk de door u betaalde bedragen terug en in ieder geval binnen veertien dagen nadat Juwelier Patrick u heeft laten weten dat het product niet beschikbaar is.10. Eigendom van producten

Het risico en de eigendom van de producten gaan op het moment van levering over van Juwelier Patrick op u als koper.


11. Ontbinding binnen de bedenktijd (herroepingsrecht), retournering en geld terug

Beschrijving van jouw recht op ontbinding binnen de bedenktijd – Voor klanten in Nederland. Recht op ontbinding (herroepingsrecht)
U mag de overeenkomst met Juwelier Patrick voor de levering van de producten die u hebt gekocht via de webwinkel van Juwelier Patrick binnen 14 (veertien) dagen met opgaaf van reden ontbinden door een mededeling daartoe, door per e-mail aan ons te sturen. De periode van veertien dagen begint op het moment van ontvangst van het product dat u hebt gekocht. Speciaal/persoonlijke producten, die wij speciaal voor u hebben ontworpen zijn uitgesloten van retournering. Als het een overeenkomst is voor de levering van meer dan een product is dat na ontvangst van het laatste product van die overeenkomst; en als het om terugkerende leveringen van producten van hetzelfde soort gaat is dat niet voor ontvangst van het eerste deel van de levering en niet voordat Juwelier Patrick aan haar wettelijke verplichtingen heeft voldaan om u te informeren over het recht op ontbinding. Om te voldoen aan de deadline van veertien dagen is het voldoende om de ontbindingsverklaring te versturen. De verklaring moet worden gestuurd naar: juwelierpatrick@outlook.com

Retourbeleid;
Bij Juwelier Patrick heb je de mogelijkheid om je bestelling retour te sturen binnen 14 dagen na verzenddatum. Wij accepteren uitsluitend retouren die voldoen aan de volgende eisen;
-vermeld in uw retour email (juwelierpatrick@outlook.com) de reden van retour. Bijvoorbeeld; voldoet niet aan verwachtingen of verkeerde maat.
-Zorg ervoor dat uw het sieraad ongedragen, onbeschadigd en voorzien van de aangehechte labels retourneert in originele verpakking.
-Pak het sieraad goed in, in de verpakkingsmaterialen waarin u het product heeft ontvangen, zodat beschadiging tijdens vervoer zo min mogelijk een kans krijgt. Bedankt voor u medewerking en begrip hiervoor!
-Indien het product(en) schade of gebreken heeft, zijn wij genoodzaakt het bedrag van de schade in te houden op uw terugbetaling. Mocht u bij ontvangst van het product schade ontdekken en dit willen retouren vragen wij u een duidelijke foto te maken van het product en de beschadiging en deze in de bijlage van de e-mail mee te zenden. Zo kunnen wij er vanuit gaan dat de schade niet door u veroorzaakt is en worden er ook geen kosten op uw terugbetaling ingehouden.
-Retourkosten zijn op eigen rekening. Let op! Bewaar uw retourbewijs. Wij weten dan dat het product is verzonden, ook prettig voor u om daar bewijs van te hebben.
-Indien u in de mogelijkheid bent kunt u ook kosteloos retouren in ons fysieke (afhaal) winkel. Ook hiervoor gelden de bovenstaande retourregels en dient u een e-mail te sturen zodat wij op de hoogte zijn van uw komst.
-Retourbedrag wordt pas teruggestort op uw rekening zodra wij het product in goede conditie hebben ontvangen. Indien er schade of gebreken zijn door het niet naleven van de regels (zorg ervoor dat het sieraad ongedragen, onbeschadigd en voorzien van de aangehechte labels wordt geretourneerd in originele verpakking.) zijn wij genoodzaakt het bedrag van de gemaakte schade in te houden op uw terugbetaling.
-Mocht u vragen hebben over het verzenden of retouren kunt u contact met ons opnemen via; juwelierpatrick@outlook.com12. Gevolgen van ontbinding

Ingeval van een geldige ontbinding moet u de ontvangen prestaties en genoten voordelen, bijvoorbeeld rente, binnen 14 (veertien) dagen retourneren. Als de ontvangen prestaties en genoten voordelen bijvoorbeeld gebruiksgenot, niet of slechts gedeeltelijk kunnen worden geretourneerd of alleen kunnen worden geretourneerd in verslechterde toestand, bent u verplicht ons daarvoor schadeloos te stellen. Dat geldt alleen als de genoten voordelen of de verslechtering van het product zijn veroorzaakt door een handeling die verder gaat dan het controleren van de eigenschappen en functionaliteit van het product. “Controleren van de eigenschappen en functionaliteit van het product" betekent het testen en uitproberen van het betreffende product zoals mogelijk en gebruikelijk zou zijn in een offline winkel.
U moet producten die als pakket verstuurd kunnen worden ook als pakket versturen, waarbij u zelf de kosten en het risico van de retourzending draagt. Verplichtingen om betalingen terug te storten worden binnen 14 (veertien) dagen verwerkt. De periode van veertien dagen begint voor u aan met de verzending van uw ontbindingsverklaring, voor ons begint de periode van veertien dagen met de ontvangst van de ontbindingsverklaring. U kunt uw recht op terugbetaling echter pas uitoefenen na ontvangst door ons van het geretourneerde product en indien deze in dezelfde staat is zoals naar u verzonden: onbeschadigd, ongedragen, met aangehecht prijslabel en in originele verpakkingsmateriaal.
Uitzondering op het recht tot ontbinden binnen de bedenktijd (herroepingsrecht)
Het recht op ontbinding geldt niet voor goederen die volgens uw specificaties zijn gemaakt of duidelijk zijn afgestemd op uw persoonlijke behoeften. Zie punt 10.

Als u het product niet retourneert op grond van dit aanvullende recht op retournering, behoudt Juwelier Patrick zich het recht voor om u de directe kosten in rekening te brengen die zij moet maken voor het ophalen van het product. Juwelier Patrick heeft verder het recht om schadevergoeding van u te vorderen als de producten zijn geretourneerd in gebruikte of beschadigde toestand.
Zodra Juwelier Patrick de door u geretourneerde producten heeft ontvangen en gecontroleerd, bevestigen wij de ontvangst per e-mail aan u. Juwelier Patrick verwerkt de terugbetaling vervolgens en bevestigt deze per e-mail. Houd er rekening mee dat Juwelier Patrick in het algemeen veertien (14) dagen na ontvangst van uw e-mail nodig heeft om uw terugbetaling te verwerken, met uitzondering van feestdagen en andere drukke periodes (waardoor terugbetaling langer kan duren).


13. Garanties en wettelijke rechten

Er geldt een wettelijke garantie als het gekochte product gebreken heeft. In dat geval mag u:
 1. herstel verlangen (naar uw keuze, herstel van het gebrek of de levering van een product dat vrij van gebreken is, tenzij dat herstel of die levering niet of redelijkerwijs niet mogelijk is); of
 2. als geen herstel mogelijk is, de overeenkomst ontbinden of de aankoopprijs verminderen
Het gekochte product wordt geacht vrij te zijn van wezenlijke gebreken als, na het overgaan van het risico, het gekochte product de overeengekomen kwaliteit heeft. Voor zover de kwaliteit niet is overeengekomen, is het gekochte product vrij van wezenlijke gebreken als:

1. het geschikt is voor het op grond van de overeenkomst beoogde gebruik; en/of
2. als het geschikt is voor normaal gebruik en de kwaliteit vergelijkbaar is met producten van dezelfde soort, en de koper die kwaliteit mag verwachten met het oog op het soort product.

Kwaliteit omvat die kenmerken die de koper kan verwachten op grond van openbare uitspraken over specifieke kenmerken van het gekochte product die zijn gedaan door de verkoper, de producent of diens partner. Daaronder vallen ook uitingen in reclame of productbeschrijvingen, tenzij de verkoper zich niet bewust was van die uitingen en ook niet gehouden was daarvan te weten, of als die op het moment dat de overeenkomst werd gesloten al waren aangepast op een vergelijkbare wijze, of als die geen invloed hadden op de beslissing om het product te kopen.

U hebt alleen het recht om garantie te claimen als u het gebrek binnen een redelijke termijn aan Juwelier Patrick hebt gemeld nadat u het hebt ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken. Een melding binnen een termijn van twee maanden na die ontdekking wordt beschouwd als redelijke termijn. Rechtsvorderingen, gebaseerd op feiten die de opvatting zouden rechtvaardigen dat het gekochte product niet in overeenstemming is met de overeenkomst, verjaren twee jaar nadat de melding is gedaan, onverminderd uw recht om een beroep te doen op een prijsvermindering of een genoegdoening voor schade als verdediging tegen een vorderingsrecht (rechtsvordering) om betaling te verkrijgen.

!!!Bewaar de bevestiging van uw bestelling/factuur goed of geef die aan de ontvanger van het cadeau als origineel aankoopbewijs, dat tevens het garantiebewijs is. !!!


14. Aansprakelijkheid

Deze Verkoopvoorwaarden beschrijven de volledige inhoud van de verplichtingen en aansprakelijkheid van Juwelier Patrick wat betreft de verkoop van de producten. Juwelier Patrick is er derhalve niet verantwoordelijk voor dat de producten geschikt zijn voor het door u beoogde gebruik.
Juwelier Patrick is niet aansprakelijk, hetzij op grond van een contract, onrechtmatige daad of anderszins, voor financieel verlies (inclusief onder meer verlies van inkomsten, winst, contracten, zaken of het mislopen van verwachte besparingen), verlies van gegevens, verlies van goodwill of reputatie of voor speciale of indirecte verliezen of schade of gevolgschade of boetes van welke aard ook die voortvloeien uit een vordering van u en/of een derde, behalve en voor zover uitdrukkelijk in deze Verkoopvoorwaarden voorzien.
De in deze Verkoopvoorwaarden genoemde beperkingen van aansprakelijkheid van Juwelier Patrick gelden niet voor schade als gevolg van overlijden of letsel veroorzaakt door opzet of grove schuld.


15. Contact en klachtafhandeling

Wij streven ernaar om eventuele klachten die u heeft op te lossen. Indien wij niet in staat zijn om het geschil onderling op te lossen, is iedere partij gerechtigd om verder verhaal te zoeken via het ODR-platform . Beheerd door de Europese Commissie, is het ORD-platform een online platform dat bedrijven en consumenten binnen de Europese Unie een platform biedt om geschillen over online aankopen op te lossen zonder de noodzaak om naar de rechter te gaan. De geschillenregeling die door het platform wordt aangeboden is zonder enige kosten, maar geen van de partijen is verplicht om deel te nemen.

16. Toepasselijk recht
Op deze Verkoopvoorwaarden en uw aankoop van producten van/via Juwelier Patrick is Nederlands recht van toepassing.


Laatste update: 24 juli 2020(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2019 - 2021 Juwelier Patrick | sitemap | rss